ALGEMENE VOORWAARDEN 

van Quest Life BV, gevestigd te Amsterdam, kvk nummer 74054848

 

ALGEMEEN 

Artikel 1 

 1. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van alle offertes van Quest Life, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, ongeacht of zij strekken tot levering van goederen, dan wel van andere prestaties, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met Quest Life overeengekomen. 
 2. Tenzij zulks uitdrukkelijk door Quest Life is aanvaard, gelden eventueel door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden niet. 
 3. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op eventuele door de opdrachtgever nadere mondelinge, telefonisch, schriftelijke, per telefax, e-mail of op andere wijze gegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging door Quest Life. 
 4. Onder het begrip ‘werk’ zijn ook leveringen van afzonderlijk materiaal in huur of koop begrepen. 
 5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is opdrachtgever verplicht zorg te dragen voor; dat de toegang tot de plaats, waar de aflevering en/of montage moet geschieden onbelemmerd en toereikend is en voorts dat alle medewerking wordt verleend, door de opdrachtgever, om een vlotte aflevering, montage en/of afwerking mogelijk te maken, en dat (onder)vloeren voldoende vlak zijn voldoende draagvermogen hebben, en bezemschoon zijn.

OFFERTE, PRIJSAANPASSING, TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 

Artikel 2 

 1. Offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt. 
 2. De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de offerte Quest Life heeft bereikt. 
 3. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand zodra Quest Life aan de opdrachtgever heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen. 
 4. Offertes geschieden schriftelijk. 
 5. Overeengekomen afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk zijn overeengekomen. De overeengekomen afwijkingen gelden slechts voor één opdracht. 
 6. Quest Life kan niet aan een offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, of onderdeel hiervan een kennelijke verschrijving of vergissing bevat. 
 7. Quest Life is niet gehouden een wijziging van de opdracht uit te voeren dan nadat het de wijziging schriftelijk heeft bevestigd en de opdrachtgever alle extra kosten zal vergoeden die voor Quest Life uit deze wijziging voortvloeien. 
 8. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn in de offertes van Quest Life, voor opdrachten tot levering van een ter plaatse te stellen en/of te monteren inrichting of gedeelte daarvan niet begrepen: grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilders-, behangers-, herstel-, of ander bouwkundig werk, van welke aard ook, noch de kosten van aansluitingen op het hoofdbuizennet der riolering, van gas of water of het elektriciteitsnet, het vlak- en schoonmaken van vloeren, wanden of plafonds of het reinigen van andere zaken dan het te leveren werk. 

Artikel 3 

 1. Van de offerte van Quest Life maakt deel uit een beschrijving, volgens waarmee Quest Life verplicht is werk uit te voeren en op te leveren. 
 2. De opdrachtgever dient zoveel mogelijk beschikbaar te zijn voor overleg ter zake van de uitvoering van het ontwerp van het werk en de uitvoering van de in lid 1 bedoelde beschrijving. 
 3. Indien de in lid 1 bedoelde beschrijving nog keuzemogelijkheden inhoudt voor de uitvoering van het ontwerp, dient de opdrachtgever tijdig van de door hem gemaakte keuzes op de hoogte te brengen. Ingeval voormelde mededeling door de opdrachtgever niet tijdig plaatsvindt, is Quest Life niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende vertraging en/of schade. 
 4. Het na het tot stand komen van de overeenkomst overeengekomen meerwerk, zowel mondeling als schriftelijk, en de gevolgen hiervan voor de offerte zullen door Quest Life worden vastgelegd, aan de opdrachtgever worden bevestigd en doorberekend. Indien de opdrachtgever niet binnen veertien dagen na ontvangst van vorenbedoelde vastlegging reageert, wordt hij geacht met deze doorberekening in te stemmen. 
 5. Alle beschrijvingen, berekeningen, schetsen, schema’s, ontwerpen, tekeningen en modellen die door Quest Life zijn vervaardigd, blijven eigendom van Quest Life en mogen zonder schriftelijke toestemming van Quest Life noch geheel, noch gedeeltelijk verveelvoudigd worden dan wel aan derden worden getoond of ter beschikking worden gesteld of voor welk doel dan ook worden gebruikt en dienen op het eerste verzoek van Quest Life aan Quest Life te worden teruggegeven. De opdrachtgever is tegenover Quest Life aansprakelijk voor alle schade ontstaan doordat derden de tekeningen en overige vermelde bescheiden te zien of ter beschikking krijgen. 
 6. De opdrachtgever staat jegens Quest Life in voor de juistheid van de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, beramingen en andere gegevens. In verband met deze gegevens aanvaardt Quest Life geen enkele aansprakelijkheid. 
 7. Indien Quest Life producten vervaardigt naar tekeningen, modellen of in het algemeen naar aanwijzingen die aan Quest Life door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, garandeert hij dat de te leveren producten in Nederland of in het land van bestemming geen inbreuk maken op intellectueel of industrieel eigendomsrecht. De opdrachtgever verbindt zich Quest Life volledig te vrijwaren van alle aanspraken van derden te dezer zake. Van alle aanspraken van derden op grond van een inbreuk op enig intellectueel of industrieel eigendomsrecht zal Quest Life de opdrachtgever onverwijld in kennis stellen. Quest Life zal bij ontvangst van dergelijke bezwaren het recht hebben de vervaardiging en de levering van de producten te staken en van de opdrachtgever vergoeding te vorderen van alle schade en/of kosten die uit dien hoofde voor Quest Life mochten ontstaan, zonder dat Quest Life zelf tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. 

PRIJZEN 

Artikel 4 

 1. Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging. 
 2. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van Quest Life: 
  1. gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte geldende hoogte van inkoopprijzen, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten; 
  2. gebaseerd op levering vanaf het vestigingsadres van Quest Life, magazijn of andere opslagplaats; 
  3. exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten; 
  4. vermeld in euro’s. Eventuele koerswijzigingen worden doorberekend. 
 3. Ingeval van verhoging van een of meer kostprijsbepalende factoren na het uitbrengen van een offerte is Quest Life gerechtigd deze door te berekenen aan de opdrachtgever voor zover de verhoging Quest Life ten tijde van het uitbrengen van de offerte in redelijkheid niet bekend kon zijn. 
 4. Bij samengestelde offertes bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in de offerte vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. 

BETALING 

Artikel 5

 1. Betaling van de tussen partijen overeengekomen prijs dient te geschieden, binnen door Quest Life in offertes aangegeven termijnen, veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Zulks laat onverlet de bevoegdheid van Quest Life om tijdens de uitvoering of in het gebruik van het werk door de opdrachtgever de betaling van een voorschot op die prijs te vorderen. Betaling van dit voorschot dient te geschieden binnen veertien dagen nadat het desbetreffende bedrag bij factuur in rekening is gebracht. 
 2. Indien enig factuurbedrag c.q. enige voorschotnota onbetaald is gebleven, heeft Quest Life het recht verdere werkzaamheden op te schorten. Eventuele geschillen geven de opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten. 
 3. Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door Quest Life gemaakte vorderingskosten en/of administratiekosten, vervolgens ter voldoening van de door de opdrachtgever verschuldigde rente en wordt daarna in mindering gebracht op de oudst openstaande vorderingen. 
 4. Indien de betalingen bedoeld in leden 1. en 2. niet binnen de betalingstermijnen hebben plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim over het openstaande gedeelte van het factuurbedrag vanaf de vervaldatum der betaling, zonder voorafgaande ingebrekestelling. De opdrachtgever is per maand de contractuele rente van 1% per maand verschuldigd aan Quest Life. Een gedeelte van een maand zal voor een volle gerekend worden. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het verschuldigde bedrag. 

OPLEVERING, EIGENDOM 

Artikel 6 

 1. De eigendomsoverdracht geschiedt bij en door de oplevering, onverminderd het in lid 5. bepaalde. 
 2. Quest Life behoudt zich de eigendom voor tot het tijdstip waarop het gehele uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedrag is betaald, in welk geval de eigendom overgaat ter gelegenheid van de laatste betaling. Zolang het eigendom van het werk niet naar de opdrachtgever is overgegaan, is deze niet bevoegd het werk of delen daarvan te verpanden of aan derden daarop enig ander recht te verlenen. 
 3. De opdrachtgever is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Quest Life te bewaren. 
 4. Quest Life is te allen tijd gerechtigd om de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de opdrachtgever aanwezig zijn, bij de opdrachtgever of diens houder weg te (doen) halen indien de opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. In dat geval zal de opdrachtgever Quest Life te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken van Quest Life en/of ter uitoefening van de rechten van Quest Life. Indien de opdrachtgever, ondanks schriftelijke aanmaning, weigert zijn medewerking aan het terughalen van de geleverde zaken te verlenen, verbeurt hij een boete van € 500,- per dag dat hij hiermee in verzuim is/blijft. 
 5. Quest Life heeft het recht om zaken van de opdrachtgever die het onder zich heeft onder zich te houden totdat al hetgeen de opdrachtgever aan het Quest Life verschuldigd is, is betaald, ongeacht of de door de opdrachtgever verstrekte opdrachten betrekking hebben op de vermelde of op andere zaken van de opdrachtgever. Het recht van retentie heeft Quest Life ook in geval van faillissement van de opdrachtgever. 

RISICO, AANSPRAKELIJKHEID, GARANTIE

Artikel 7

Na oplevering is het gehele werk volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 8

 1. De maximale aansprakelijkheid van Quest Life is beperkt tot het bedrag van de opdracht.
 2. Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Quest Life, is Quest Life niet aansprakelijk voor enige schade, voor zover deze niet wordt vergoed op grond van de door Quest Life gesloten verzekering.
 3. Quest Life is in geen enkel geval aansprakelijk voor gevolgschade.
 4. De aansprakelijkheid van Quest Life voor letselschade is, in afwijking van het in lid bepaalde, beperkt tot € 100.000 per geval.

Artikel 9

 

 1. Garantie is gelijk aan de garantie die Quest Life ontvangt van de fabrikant. Dit is maximaal 24 maanden vanaf de datum dat de loopband  is opgeleverd.
 2. Garantie is niet van toepassing op beschadigingen veroorzaakt door normale slijtage en gebruik. 
 3. Garantie is ook niet van toepassing indien het gebrek wordt veroorzaakt door het feit dat de loopband werd onderworpen aan:  
  1. gebruik in tegenstrijd met de gebruikershandleiding  
  2. ruwe behandeling  
  3. extreme thermische of milieu omstandigheden  
  4. zelf aangebrachte wijzigingen  
  5. zelf uitgevoerde reparaties  
  6. niet uitgevoerd onderhoud  
  7. reparatie met niet originele onderdelen  

OVERMACHT 

Artikel 10
1. Onder overmacht aan de zijde van Quest Life wordt in ieder geval verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Quest Life geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Quest Life niet in staat is haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, terreur daad, terreur dreiging, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie en tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis door de opdrachtgever van het interieurproject, alsmede de organisator van de beurs, tentoonstelling, het congres of het evenement, of door de exploitant van de daarvoor bestemde lokaliteit. 

 1. Ingeval van overmacht is Quest Life niet in verzuim en wordt het overeengekomen moment van oplevering verlengd met de periode, gedurende welke Quest Life door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen. 
 2. Voor zover de overeenkomst als gevolg van overmacht binnen redelijke termijn niet kan worden uitgevoerd, heeft Quest Life het recht om de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door een enkele schriftelijke kennisgeving aan de ander partij te ontbinden, evenwel zonder deswege tot enige schadevergoeding gehouden of gerechtigd te zijn. Bij een gedeeltelijke uitvoering is de opdrachtgever een evenredig deel van de overeengekomen prijs verschuldigd. Ook ingeval door overmacht de oplevering zodanig wordt vertraagd dat oplevering niet vóór de opening van het interieurproject, de beurs, de tentoonstelling, het congres of het evenement kan plaatsvinden, zijn zowel de opdrachtgever als Quest Life bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In beide gevallen heeft Quest Life slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten. 
 3. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de macht van Quest Life, onverschillig of een dergelijke omstandigheid ten tijde van het aangaan van de overeenkomst was voorzien, waardoor Quest Life in redelijkheid niet of niet tijdig aan zijn leveringsverplichting kan voldoen. 

ONTBINDING 

Artikel 11
1. De overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.

 1. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
 2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Quest Life geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten. 

INVORDERINGSKOSTEN, ONDERPAND 

Artikel 12
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Quest Life maakt – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. 

Artikel 13
Tot zekerheid voor betaling van al hetgeen de opdrachtgever aan of ten behoeve van Quest Life verschuldigd is, heeft deze laatste een retentierecht op alle goederen van de opdrachtgever, die bij het ontwerpen of bij de uitvoering van het werk gebruikt zijn of die daarin, daaraan of daarop of daarbij tentoongesteld zijn. 

TOEPASSELIJK RECHT 

Artikel 14
De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Quest Life wordt beheerst door het Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Quest Life voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waar Quest Life is gevestigd. Quest Life heeft het recht om  een geschil ook aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever voor te leggen.